දැනට පවතින සංචරණ සිමා හේතුවෙන් ඔබ මිලදී ගනු ලබන hosting සේවාවන් සදහා පමණක් පෙර මුදල් ගෙවීමකින් තොරව ඔබට භාවිතා කල හැකි අතර ඇණවුම් කල පසු අප අමතා ඔබගේ සේවාව සක්‍රිය කරන ගන්න .

Lankagreenhost - Contact Center

You Can Touch With Us Any time!

Lankagreenhost.Com Sales Department is online (9AM - 4PM Monday - Friday). but Sales issues you can contact Sales Department any time. If you have any questions regarding our products before placing the order, you can contact Sales Dept. via E-Mail them. if you have any issues regarding your webhosting , domain technical you can contact technical Dept via Support ticket. responce time 2 or 3 hours .

Live Chat

RESPONCE TIME 2 OR 3 HOURS

  • Support: support@lankagreenhost.com
  • Billing: billing@lankagreenhost.com
  • Sales: sales@lankagreenhost.com
  • Abuse: abuse@lankagreenhost.com
LIVE CHAT

Get assistance right away from one of our live chat hosting specialists. Our live chat is available (9AM - 4PM Monday - Friday).

TECHNICAL SUPPORT

You can send support requests via your membership account, We take a action within 2 hours.

OPEN SUPPORT TICKET

Partners

NEED HELP ? CALL US : 011 5 944 940

WE STRIVE TO PROVIDE OUR CUSTOMERS WITH TOP NOTCH SUPPORT TO MAKE THEIR HOSTING EXPERIENCE WONDERFUL