දැනට රට තුල ඇතිව තිබෙන තත්වය සළකා Domain සදහා ලියාපදිංචි වීමේදී .LK Domain වෙත වැඩි ප්‍රවණතාවයක් දක්වන ලෙස අපි ඔබට කාරුණිකව යෝජනා කරමු. අපේ මුදල් රටේම තියාගමු හැකි පමණින් .

FIND THE PERFECT DOMAIN NAME FOR YOU...

GET THE DOMAIN NAME YOU ALWAYS WANTED.

.lk

LKR 4,000

edu.lk

LKR 5,000

com.lk

LKR 5,000

org.lk

LKR 5,000

domain.com.lk

LKR 1,000

image

.LK DOMAIN REGISTRATION

Register your domain with Lankagreenhost

LK Domain Registry (Domains.lk) is an independent non-profit organization, which helps Sri Lankan organizations and individuals create their unique identity on the web by registering .LK domains.
The LK Domain Registry is committed to providing Internet registry and information services in an efficient, effective and reliable manner to enhance the security, stability and resiliency of the Internet Domain Name System (DNS) infrastructure in Sri Lanka and to foster the integrity and growth of .lk domain names.

Live Chat
Tickets
011 5 944 940
Cat Description 1 years 2 years Renewal
Cat 1 CAT1 - Full Domain Package
Top level domain including the following Second-Level Domains .com.lk, .org.lk, edu.lk
Rs.5,000/- Rs.10,000/- Rs.5,000/-
Cat 2 CAT2 - Top Level Domain Only
e.g. domain.lk
Rs.4,000/- Rs.8,000/- Rs.4000/-
Cat 3 CAT3 - Second Level Domains*
e.g. domain.com.lk domian.org.lk etc.
(*Excluding the Domains coming under CAT4 or CAT5)
Rs.1,000/- Rs.2,000/- Rs.1,000/-
Cat 4 CAT4 - Two Letter Domain Names And special names
e.g. tv.lk
And numeric names (2-7 digits) such 1234567.lk including the following
Second-Level Domains .com.lk, .org.lk, .edu.lk
Rs.25,000/- Rs.50,000/- Rs.25,000/-
Cat 5 CAT5 - Three Letter Domain Names And desirable names
e.g. sun.lk
And numeric names (8-10 digits) such 1234567890.lk including the following
Second-Level Domains .com.lk, .org.lk, .edu.lk
Rs.10,000/- Rs.20,000/- Rs.10,000/-