දැනට පවතින සංචරණ සිමා හේතුවෙන් ඔබ මිලදී ගනු ලබන hosting සේවාවන් සදහා පමණක් පෙර මුදල් ගෙවීමකින් තොරව ඔබට භාවිතා කල හැකි අතර ඇණවුම් කල පසු අප අමතා ඔබගේ සේවාව සක්‍රිය කරන ගන්න .

Payment Methods

Direct deposit / transfer money


Sampath Bank
සම්පත් බැංකුව - මාලබේ ශාකාව

Sampath Bank Logo
  • Account Holder : L.W.D.M Sachinthana
  • Account No : 1039 5713 4040
  • Branch : Malabe

Commercial bank
කොමර්ෂල් බැංකුව - මාලබේ ශාකාව

Sampath Bank Logo
  • Account Holder : L.W.D.M Sachinthana
  • Account No : 88 600 29476
  • Branch : Malabe

HNB bank
HNB බැංකුව - මාලබේ ශාකාව

Sampath Bank Logo
  • Account Holder : L.W.D.M Sachinthana
  • Account No : 1560 2006 5489
  • Branch : Malabe

And also you can transfer money via Sampath Vishwa.

Call 011 5 944 940 After the payment.