දැනට රට තුල ඇතිව තිබෙන තත්වය සළකා Domain සදහා ලියාපදිංචි වීමේදී .LK Domain වෙත වැඩි ප්‍රවණතාවයක් දක්වන ලෙස අපි ඔබට කාරුණිකව යෝජනා කරමු. අපේ මුදල් රටේම තියාගමු හැකි පමණින් .

Reseller Hosting Plan

Perfect for web designers and entrepreneurs, our reseller plans allow you to sell hosting services under your own brand and build recurring revenue into your business model.

W1 RESELLER

LKR 1,100/-month

 • 10 GBWeb Space
 • UnlimitedBandwidth
 • 10cPanel Accounts
 • 100%Server Uptime
 • Free Encrypt SSL
GET THIS PLAN

W2 RESELLER

LKR 2,300/-month

 • 20 GBWeb Space
 • UnlimitedBandwidth
 • 25cPanel Accounts
 • 100%Server Uptime
 • Free Encrypt SSL
GET THIS PLAN

W3 RESELLER

LKR3,900/-month

 • 50 GBWeb Space
 • UnlimitedBandwidth
 • 50cPanel Accounts
 • 100%Server Uptime
 • Free Encrypt SSL
GET THIS PLAN

Your Website is Faster & Safer on our Platform

Enjoy a Better Hosting Experience on our Hosting Platform

SECURITY & STABILITY

Ultra-Fast and Secure Platform

We use lightweight Linux containers with SSD disks for unmatched resource efficiency and site speed. Protection from malware, hacking and more.

Web Designers & Developers are Welcome

You know how your arena works and how your customers want to do business. We help put them together.

Easy Management

We provide reseller tools, Domain Reseller account, and free private name servers all in one place for easy management of hosting accounts.

It’s like we are invisible

White Label Option, Non-branded cPanel and Private DNS upgrade for better server name branding.

Monitoring

Server monitoring notifies you of outages and tracks server performance. Reduce time to repair issues with root cause analysis capabilities and take corrective actions.

24/7 VIP Support

Blazing fast support by real experts! No hold time on chat and phone, less than 10 min replies on tickets. Our experts always standby to assist you.

image

EXPERT SUPPORT. 24 HOURS A DAY.

Dedicated Support Team

Blazing fast support by real experts! No hold time on chat and phone, less than 10 min replies on tickets. Our experts always standby to assist you.

Live Chat
Tickets
771 99 88 80

Got a Question? We've the Answer!

Reseller hosting is the ability to provide hosting to your own clients as if you yourself were the web hosting company. This is typical for aspiring entrepreneurs who want to start their own Business Webhosting or for current web developers and designers who desire to add additional services to their brand.
We have made every effort to ensure that our reseller system is as anonymous as possible. Server hostnames do not feature our company name nor do any of the control panel systems. On our Starter and Pro plans, you even get a set of branded nameservers such as ns1.yourbrand.com and ns2.yourbrand.com!
Taking advantage of reseller hosting offers incredible benefits to your new or existing brand. As a reseller you’ll Get to act as a hosting company – make money hosting and creating websites. Easily make profits Design your own hosting plans and packages that are tailored to your own business and clients. Host and bill your customers using your unique brand. Make independent cPanel control panels for each of your clients. Save money with its low initial start-up costs with the opportunity to upgrade later
Below are some of the common features often included in Reseller Packages:
 • Disk Space
 • Bandwidth
 • Domain Hosting
 • Ability to brand your own web hosting company with the hosting provider company unknown to your client (also known as “white label”)
 • Latest cPanel control panel
 • Manage your own plans and configure different accounts based on your needs
 • Pass on features to your own clients such as email, control panel, additional scripts and monitoring tools
 • Premium support (usually 24/7) offered by hosting provider

Reseller accounts take a little more configuration than a regular shared hosting plan, and given the increased level of server access, we also manually verify every reseller order to prevent fraud. Accounts are therefore normally set up within a few hours of receiving the order, although we guarantee you will wait no more than 24 hours.