දැනට රට තුල ඇතිව තිබෙන තත්වය සළකා Domain සදහා ලියාපදිංචි වීමේදී .LK Domain වෙත වැඩි ප්‍රවණතාවයක් දක්වන ලෙස අපි ඔබට කාරුණිකව යෝජනා කරමු. අපේ මුදල් රටේම තියාගමු හැකි පමණින් .

Search Domain

 • Domain name
 • Domain name
 • Domain name
 • Domain name
 • Domain name

Basic Hosting Plan

100% SERVER UPTIME POWERFUL WEB HOSTING PLANS TO HOST ANY WEBSITE

C1 CPANEL SMALL

LKR 2900/-year

 • 1 GBSpace amount
 • 100 GBBandwidth
 • 100%Server Uptime
 • FreeSSL
 • Host 2 Websites
 • 5 Email Accounts
 • Unlimited MySQL Databases
 • WordPress Supported
GET THIS PLAN

C2 CPANEL SMALL

LKR 3500/-year

 • 2 GBSpace amount
 • 200 GBBandwidth
 • 100%Server Uptime
 • FreeSSL
 • Host 2 Websites
 • 5 Email Accounts
 • Unlimited MySQL Databases
 • WordPress Supported
GET THIS PLAN

C3 CPANEL SMALL

LKR4600/-year

 • 5 GBSpace amount
 • 500 GBBandwidth
 • 100%Server Uptime
 • FreeSSL
 • Host 4 Websites
 • 5 Email Accounts
 • Unlimited MySQL Databases
 • WordPress Supported
GET THIS PLAN

C4 CPANEL SMALL

LKR5600/-year

 • 10 GBSpace amount
 • 700 GBBandwidth
 • 100%Server Uptime
 • FreeSSL
 • Host 4 Websites
 • 10 Email Accounts
 • Unlimited MySQL Databases
 • WordPress Supported
GET THIS PLAN

OUR FEATURES

If you are looking premium quality web hosting package for your website, you are right place! We offer outstanding user friendly web hosting package for all!

image
image

Data Monitoring

Server monitoring notifies you of outages and tracks server performance. Reduce time to repair issues with root cause analysis capabilities and take corrective actions.

image

Data Protection

We are committed to protecting any data that we collect concerning you. collected by, third-party websites.

image

One-click Installer

Install 200+ scripts including WordPress, Joomla, Magento, etc. instantly with our one-click installer.

image

Free SSL Certificate

We provide Free Let's Encrypt SSL certificate with each account. Secure your data and boost your Google rank. So an SSL not only protects your customers but helps you find more of them.

1 Click Application Installer

Install 200+ scripts including WordPress, Joomla, Magento, etc. instantly with our one-click installer.

Wordpress

Joomla

Opencart

Drupal

GENERAL QUESTION

Web hosting is the service of storing data that keeps websites up and running for users. Every single website that is online has a host server, and almost all use a web host to manage that storage. Not all web hosts provide the same level of quality, though. Uptime, and data speed and quantity of transfer are the best measures of a host’s success. You can often pay more to get data transferred in higher quantities, faster. Most web hosts offer unlimited bandwidth and disk space at a speed that is perfectly fine for small-to-moderate sized businesses or individuals. For companies with burdensome websites, they may need to seek out a more advanced web host.
Yes, your hosting comes packed with the world's number one control panel, cPanel.
A domain name is the actual name of a website, and every single website has a domain name. To obtain one, you need to purchase it through a domain registrar.
Web hosting is the service of storing data that keeps websites up and running for users. Every sinAccounts will be set up immediately after payment. You should receive a welcome email with instructions on getting started within a few minutes after making your payment.
Yes. Our SiteBuilder comes complete with a shopping cart suitable for most small businesses with a small range of products. If you're looking to set up an advanced e-commerce store we would recommend looking at our Magento or Prestashop packages.
Yes you can upgrade at any time. If you are upgrading from Basic Hosting to Business Hosting we will need to migrate your account to a different server and will arrange a convenient time to do this for you with minimal downtime.