දැනට රට තුල ඇතිව තිබෙන තත්වය සළකා Domain සදහා ලියාපදිංචි වීමේදී .LK Domain වෙත වැඩි ප්‍රවණතාවයක් දක්වන ලෙස අපි ඔබට කාරුණිකව යෝජනා කරමු. අපේ මුදල් රටේම තියාගමු හැකි පමණින් .

Lankagreenhost -11 Years Of Web Hosting Excellence!

At Lankagreenhost , We are a leading company providing professional but easy hosting to our clients since 9 years. Lankagreenhost began as a small business setup to bring you a Quality, Low Cost Hosting Solution. Over time, we have established ourselves with leading edge technology to stay at the fore-front of the web hosting market.

About Lankagreenhost.com

Lankagreenhost.com was founded in 2012 and is one of the oldest and most stable web hosting companies in the Sri lanka. The secret to our history is the loyalty of our satisfied customers. We are a premier web hosting company where you will find low cost and reliable web hosting services . our uptime guarantee and support systems are among the best in the web hosting industry! Our services include features like best server uptime , Unlimited Emails, Unlimited Domains, php, mysql and 24/7 support as standard. We specialise in script hosting like: fantastico webhosting, php mysql hosting, and following softwares: wordpress blog hosting, mambo and joomla hosting, forum, ftp, email and multiple domains hosting. We distinguish ourselves by offering superior customer service Guarantee. You'll find the Lankagreenhost.com team is always friendly, helpful, understandable, and available 24x7.

We are a leading company providing professional but easy hosting to our clients since 9 years. Lankagreenhost.com began as a small business setup to bring you a Quality, Low Cost Hosting Solution. Over time, we have established ourselves with leading edge technology to stay at the fore-front of the web hosting market.

Live Chat
Tickets
011 5 944 940

Partners

NEED HELP ? CALL US : 011 5 944 940

WE STRIVE TO PROVIDE OUR CUSTOMERS WITH TOP NOTCH SUPPORT TO MAKE THEIR HOSTING EXPERIENCE WONDERFUL