දැනට රට තුල ඇතිව තිබෙන තත්වය සළකා Domain සදහා ලියාපදිංචි වීමේදී .LK Domain වෙත වැඩි ප්‍රවණතාවයක් දක්වන ලෙස අපි ඔබට කාරුණිකව යෝජනා කරමු. අපේ මුදල් රටේම තියාගමු හැකි පමණින් .

Payment Methods

Direct deposit / transfer money


Sampath Bank
සම්පත් බැංකුව - මාලබේ ශාකාව

Sampath Bank Logo
  • Account Holder : L.W.D.M Sachinthana
  • Account No : 1039 5713 4040
  • Branch : Malabe

Commercial bank
කොමර්ෂල් බැංකුව - මාලබේ ශාකාව

Sampath Bank Logo
  • Account Holder : L.W.D.M Sachinthana
  • Account No : 88 600 29476
  • Branch : Malabe

HNB bank
HNB බැංකුව - මාලබේ ශාකාව

Sampath Bank Logo
  • Account Holder : L.W.D.M Sachinthana
  • Account No : 1560 2006 5489
  • Branch : Malabe

And also you can transfer money via Sampath Vishwa.

Call 011 5 944 940 After the payment.