දැනට රට තුල ඇතිව තිබෙන තත්වය සළකා Domain සදහා ලියාපදිංචි වීමේදී .LK Domain වෙත වැඩි ප්‍රවණතාවයක් දක්වන ලෙස අපි ඔබට කාරුණිකව යෝජනා කරමු. අපේ මුදල් රටේම තියාගමු හැකි පමණින් .

Lankagreenhost - Contact Center

You Can Touch With Us Any time!

Lankagreenhost.Com Sales Department is online (9AM - 4PM Monday - Friday). but Sales issues you can contact Sales Department any time. If you have any questions regarding our products before placing the order, you can contact Sales Dept. via E-Mail them. if you have any issues regarding your webhosting , domain technical you can contact technical Dept via Support ticket. responce time 2 or 3 hours .

Live Chat

RESPONCE TIME 2 OR 3 HOURS

  • Support: support@lankagreenhost.com
  • Billing: billing@lankagreenhost.com
  • Sales: sales@lankagreenhost.com
  • Abuse: abuse@lankagreenhost.com
LIVE CHAT

Get assistance right away from one of our live chat hosting specialists. Our live chat is available (9AM - 4PM Monday - Friday).

TECHNICAL SUPPORT

You can send support requests via your membership account, We take a action within 2 hours.

OPEN SUPPORT TICKET

Partners

NEED HELP ? CALL US : 011 5 944 940

WE STRIVE TO PROVIDE OUR CUSTOMERS WITH TOP NOTCH SUPPORT TO MAKE THEIR HOSTING EXPERIENCE WONDERFUL