දැනට රට තුල ඇතිව තිබෙන තත්වය සළකා Domain සදහා ලියාපදිංචි වීමේදී .LK Domain වෙත වැඩි ප්‍රවණතාවයක් දක්වන ලෙස අපි ඔබට කාරුණිකව යෝජනා කරමු. අපේ මුදල් රටේම තියාගමු හැකි පමණින් .

FIND THE PERFECT DOMAIN NAME FOR YOU...

GET THE DOMAIN NAME YOU ALWAYS WANTED.

.com

LKR 4,100

.net

LKR 5,000

.info

LKR 6,700

.org

LKR 4,700

.biz

LKR 6,000

image

Buy your domain with LankaGreenHost

Domain registration agent in LK
How long will it take to register?

It takes a few minutes to register a domain name using our secure domain order form. You can start to use your domain name in few minutes, this allows your name to filter around the Internet computers. If you want to check if your domain name is ready for use, just type in your domain name into your browser and if our holding page comes up it is safe to start using it.

Live Chat
Tickets
011 5 944 940
TLD 1 year 2 years 3 years 4 years Transfer Renewal
.com LKR 4,100.00 - - - LKR 4,100.00 LKR 4,100.00
.net LKR 5,000.00 - - - LKR 5,000.00 LKR 5,000.00
.org LKR 4,700.00 - - - LKR 4,700.00 LKR 4,700.00
.biz LKR 6,000.00 - - - LKR 6,000.00 LKR 6,000.00
.info LKR 6,700.00 - - - LKR 6,700.00 LKR 6,700.00

*Domain price can be change any time