දැනට රට තුල ඇතිව තිබෙන තත්වය සළකා Domain සදහා ලියාපදිංචි වීමේදී .LK Domain වෙත වැඩි ප්‍රවණතාවයක් දක්වන ලෙස අපි ඔබට කාරුණිකව යෝජනා කරමු. අපේ මුදල් රටේම තියාගමු හැකි පමණින් .

Basic Hosting Plan

Hosting is what makes your site visible on the web. We offer fast, reliable plans for every need - from a basic blog to high-powered site.

C1 CPANEL SMALL

LKR 2900/-year

 • 1 GBSpace amount
 • 100 GBBandwidth
 • 100%Server Uptime
 • FreeSSL
 • Host 2 Websites
 • 5 Email Accounts
 • Unlimited MySQL Databases
 • WordPress Supported
GET THIS PLAN

C2 CPANEL SMALL

LKR 3500/-year

 • 2 GBSpace amount
 • 200 GBBandwidth
 • 100%Server Uptime
 • FreeSSL
 • Host 2 Websites
 • 5 Email Accounts
 • Unlimited MySQL Databases
 • WordPress Supported
GET THIS PLAN

C3 CPANEL SMALL

LKR 4600/-year

 • 5 GBSpace amount
 • 500 GBBandwidth
 • 100%Server Uptime
 • FreeSSL
 • Host 4 Websites
 • 5 Email Accounts
 • Unlimited MySQL Databases
 • WordPress Supported
GET THIS PLAN

C4 CPANEL SMALL

LKR 5600/-year

 • 10 GBSpace amount
 • 700 GBBandwidth
 • 100%Server Uptime
 • FreeSSL
 • Host 4 Websites
 • 10 Email Accounts
 • Unlimited MySQL Databases
 • WordPress Supported
GET THIS PLAN

Your Website is Faster & Safer on our Platform

Enjoy a Better Hosting Experience on our Hosting Platform

Features Technical

Cpanel

cPanel is the easiest to use web browser based control panel that gives you complete control to manage your websites,

Technical Service

24 Hours technical service open for your convenience, you can send support ticket via our client panel .

Attracta

Freely included Search Engine Visibility tools from Attracta offer increased traffic and increased visibility, via our web-based control panel.

Monitoring

Server monitoring notifies you of outages and tracks server performance. Reduce time to repair issues with root cause analysis capabilities and take corrective actions.

One-click Installer

Install 200+ scripts including WordPress, Joomla, Magento, etc. instantly with our one-click installer

Data Protection

We are committed to protecting any data that we collect concerning you. ... collected by, third-party websites

image

EXPERT SUPPORT. 24 HOURS A DAY.

Dedicated Support Team

Blazing fast support by real experts! No hold time on chat and phone, less than 10 min replies on tickets. Our experts always standby to assist you.

Live Chat
Tickets
011 5 944 940

Got a Question? We've the Answer!

Shared hosting, also referred to as virtual web hosting, is a web hosting environment where individual hosting accounts are stored on a single web server, all of which share the same system resources like disk space, data transfer and server processing power. It offers a very affordable way to get your web site up and running because all the related server hosting costs are shared and spread out among the other users on the physical machine. Shared hosting in one of the cheapest hosting solutions to start a website.eb host.
Shared hosting is a perfect platform for those that have modest hosting needs, particularly businesses and hobbyists with smaller websites, blogs or forums. It is also perfect for those who are brand new to web server hosting because it is a good learning environment to get your “ feet wet” with a minimal investment. A shared web hosting package is a great starting point if you're looking to launch a new website or project and are not quite sure how much space or traffic it will require. Webhostingworld.net customers never pay account upgrade fees, meaning you can easily move up to a VPS or to a dedicated hosting account if you discover more server resources are needed than what is found with your shared host account.
 • File management
 • Database administration - Easily manage your MySQL databases with phpMyAdmin
 • Domain administration - Create and edit subdomains as well as manage your addon domains
 • Email - Add email accounts, setup fowarders, manage your email lists and more
 • Statistics - Includes Awstats, Webalizer and more

At LankaGreenHost, the advantages of our shared web hosting packages are obviously speed. However, the other pros of these plans include affordability and convenience. Our shared web hosting environment means we can offer the cheapest hosting plans because our customers are not only sharing server resources, but they are also spreading the cost of hardware, server maintenance, security updates and other factors among all customers on the server. As a WebHostingWorld shared server hosting customer, you also do not have to worry about server uptime and technical support because that's our job. Our shared web hosting packages come with an abundant amount of resources like disk space, data transfer and email accounts that are perfect for personal and small business websites. These are just a few of the reasons why we offer the best web hosting for small business.

Even though we offer the fastest web hosting, please note that each account on a shared server does not feature root access. Users looking for administrative level access should certainly consider our VPS Hosting plans.

Both Linux and Windows Hosting support PHP (5.4, 5.5, 5.6, 7.0, 7.1, 7.2) a scripting language similar to HTML. Using PHP, you can track and authenticate users, serve up XML.